UniK Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

UniK geeft met de grootste zorg vorm haar dienstverlening en de wijze waarop informatie over UniK gepubliceerd wordt.

UniK Website

De informatie die op de UniK.nl website staat en op de aan UniK.nl gelieerde websites en de informatie waarnaar verwezen wordt zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. UniK kan echter niet instaan voor de juistheid van alle gegevens en de kwaliteit van alle downloads waarnaar verwezen wordt en aanvaard geen aansprakelijkheid voor de negatieve gevolgen van het gebruik daarvan. Bedenk ook dat alle informatie achter de genoemde links op deze site niet door ons gemaakt zijn en dat wij slechts linken naar de websites. Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is, of dat deze na verloop van tijd wat veroudert is.

UniK.nl en de hieraan gelieerde websites zijn – zoals UniK die heeft opgezet – vrij van Spyware, Malware, Virus, Worm en Trojan. Toch kunnen wij dit niet 100% garanderen omdat er door onbevoegde, illegaal toegang tot onze website verkregen zou kunnen worden (het zgn. hacken). Wij adviseren u om antivirus- en anti-spyware-software te gebruiken, die regelmatig te updaten en enkele keren per week uw pc te scannen.

Alle downloads van content worden door ons zelf geüpload en staan op servers van Parentix waar wij de website hosten. Wij streven ernaar alle downloads een keer te testen en wij controleren uitvoerig nieuwe content die wij opnemen, maar wij kunnen niet voor 100% instaan voor de kwaliteit van de gedownloade producten en eventuele negatieve consequenties die voortvloeien uit het gebruik ervan. De downloads zijn dus voor eigen risico.

Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert het akkoord gaan met deze disclaimer. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het downloaden en gebruiken van content, het opvolgen van tips en enige andere beslissingen die zij nemen naar aanleiding van deze disclaimer en informatie op deze site. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies van gegevens of andere negatieve consequenties die ontstaan door gebruikmaking van content op deze site. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan content van UniK.nl en de hieraan gelieerde websites.

Alle rechten voorbehouden.

UniK B.V.

Zorg- en dienstverlening van UniK

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of meer organisaties beheert die zorg- en dienstverlening biedt aan klanten met een beperking.
 2. Klant: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of een ander bij de klant betrokkene voor zover de klant geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft.
 3. Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame klant vertegenwoordigt zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige klant en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige klant.
 4. Belangenbehartiger: de door klant aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de klant deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de klant bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
 5. Gemeente: de gemeente waar de klant woonachtig is. Deze gemeente is gehouden de Wmo2015 of de Jeugdwet uit te voeren jegens deze klant.
 6. Beschikking of verwijzing: het besluit van een daartoe bevoegd persoon of orgaan om namens de gemeente in het kader van de Wmo2015 of de Jeugdwet een maatwerkvoorziening te verstrekken.
 7. Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een klant.
 8. Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking hebbend op een klant.
 9. Arrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van de beschikking dan wel de verwijzing van de klant.
 10. Ondersteuningsplan: het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt worden. Het ondersteuningsplan vormt een geheel met de overeenkomst.
 11. Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor de zorgaanbieder volgens de overeenkomst met de gemeente vergoeding ontvangt voor de individuele klant.
 12. Persoonsgebonden budget (PGB): bedrag waaruit namens de gemeente betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en de klant van derden heeft betrokken;
 13. De (zorg- en dienstverlenings)overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en klant schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de zorgaanbieder zich jegens de klant verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorg- en dienstverleningsovereenkomsten tussen de klant en zorgaanbieder afgesloten na 1 juli 2015.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Het recht op zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de klant.
 2. Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door zorgaanbieder en klant.
 3. In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.
 4. In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en klant het overeengekomen arrangement vast.
 5. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene (en eventueel de bijzondere) voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4: Beëindiging en opzegging

 1. De zorg- en dienstverleningsovereenkomst eindigt door:
  a. het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst;
  b. het overlijden van de klant;
  c. een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief weigeren van zorg of dienstverlening van klant de zorgaanbieder;
  d. opzegging;
  e. ontbinding;
  f. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de klant gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.
 2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
  a. dat de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
  b. de klant weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
  c. de klant, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de klant betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
  d. de omvang of zwaarte van de zorg- en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de zorgaanbieder en de klant geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
  e. op het moment dat de zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening en de klant deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
  f. in geval van surseance van de zorgaanbieder.
 3. Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor klant.
 4. In de gevallen genoemd in 4.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de klant onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 4.2 sub e en f genoemde gevallen.
 5. Indien de zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de klant de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 7. De zorgaanbieder en de klant zullen met elkaar in overleg treden over de
  aanpassing van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
  a. de zorgaanbieder geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
  b. om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- en/of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.

Artikel 5: Beschikking of verwijzing

 1. De klant die ZIN ontvangt, dient over een geldige
  beschikking of verwijzing zoals genoemd in 1.6 te beschikken.
 2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder zijns inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de beschikking of verwijzing, vraagt de klant dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de zorgaanbieder binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuwe beschikking of verwijzing zoals genoemd in 1.6.

Artikel 6: Zorg- en dienstverlening

 1. De zorgaanbieder biedt de klant zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

Artikel 7: Informatie

 1. Zorgaanbieder geeft aan klant algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening, waarover de klant redelijkerwijze dient te beschikken. De zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de klant daarom vraagt.
 2. De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van klant. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg en dienstverlening die klant krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
 3. Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de klant. Indien het belang van de klant dit vereist geeft de zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de klant, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de klant betrokkene. Voordat zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere ter zake deskundige hulpverlener.
 4. Als de klant geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit, behalve indien het belang dat de klant daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt de zorgaanbieder daarnaast informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 11en overig relevant beleid van de zorgaanbieder.

Artikel 8: Zorgplan en toestemming

 1. De afspraken over de uitwerking van het arrangement worden neergelegd in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt.
 2. Het ondersteuningsplan komt in overleg met en met instemming van de klant tot stand. Door instemming met het ondersteuningsplan geeft de klant toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het zorgplan.
 3. Het ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per jaar geëvalueerd. De afspraken hierover worden in het ondersteuningsplan vastgelegd. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.

Artikel 9: Verplichtingen van de klant

 1. Klant verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Klant is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
 3. Klant is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.
 4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 10: Dossiervorming, geheimhouding en privacy

 1. De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en dienstverlening voor klant. Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over het functioneren van de klant en de gegevens die direct verband houden met de zorg en dienstverlening.
 2. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van het dossier.
 3. Het dossier is eigendom van de zorgaanbieder.
 4. De zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de klant geen inlichtingen over de klant dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de klant. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 5. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de klant inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 6. Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame klant kan zonder toestemming van de klant inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
 7. Door de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst geeft de klant toestemming voor het gebruik van gegevens door de zorgaanbieder met betrekking tot de klant ten behoeve van zorg ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
 8. De zorgaanbieder bewaart het dossier gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd.
  Gegevens met betrekking tot de klant die niet tot het dossier behoren, bewaart de zorgaanbieder zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt de zorgaanbieder de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de klant heeft ontvangen, geeft hij deze aan de klant terug.
 9. De zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de klant, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de klant als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 10. De zorgaanbieder verstrekt de klant inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De zorgaanbieder mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding vragen.
 11. . De zorgaanbieder verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens aan de gemeente, het Centraal Administratiekantoor en de Sociale Verzekeringsbank en CBS, voor de uitvoering van taken van deze instanties, die in de wet zijn vastgelegd. De verstrekking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de privacywetgeving.
 12. Persoonsgegevens van de klant worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 11: Klachten

 1. Zorgaanbieder heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder en wordt op verzoek van de klant toegestuurd.
 2. De klant kan klachten over de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder mondeling en schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtregeling van de zorgaanbieder.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Klant is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de zorgaanbieder tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
 2. De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door de zorgaanbieder gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij zorg- en dienstverleningsovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is en bij die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
 3. Het bepaalde in artikel 12.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.
 4. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 12.2. gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.
 5. De klant is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

Artikel 13: Betalingen, eigen bijdrage

 1. Bij levering van zorg- en dienstverlening op basis van ZIN declareert de zorgaanbieder de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij de gemeente waarmee de zorgaanbieder een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Bij ZIN kan klant een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de Wmo 2015 of de Jeugdwet. De gemeente informeert de zorgaanvrager over de wettelijke eigen bijdrage. Zorgaanbieder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage.
 3. Indien klant aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die buiten de beschikking of verwijzing valt, komt deze voor rekening van de klant. Aanvullende zorg- en dienstverlening levert de zorgaanbieder uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de klant.
 4. Bij levering van zorg- en dienstverlening op andere basis dan bedoeld in lid 1, waaronder op basis van een PGB, declareert de zorgaanbieder de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij de klant.
 5. Op alle zorg- en dienstverlening voor rekening van de klant zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

Artikel 14: Arbeidsomstandigheden

 1. In het geval zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de -woning van klant, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

Artikel 15: Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt

 1. Als een wilsbekwame klant ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor het uitvoeren van de overeenkomst. De zorgaanbieder komt de verplichtingen die uit de overeenkomst met de klant voortvloeien zowel na tegenover de klant als tegenover diens wettelijk vertegenwoordiger.
 2. ls een wilsbekwame klant 16 jaar of ouder is dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de klant voortvloeien uitsluitend na tegenover de klant zelf.
 3. Als een klant van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de klant.

Artikel 16: Nakoming tegenover de wilsonbekwame klant

 1. Tegenover de klant die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Tegenover de wilsonbekwame klant die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Tegenover de wilsonbekwame klant van 18 jaar of ouder komt de zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de klant, tenzij klant naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen en de gevolgen van zijn keuze te overzien. In dat geval volgt zorgaanbieder de wil van de klant voor wat betreft dat onderdeel.
 4. Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de klant voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de klant voortvloeien na tegenover de daartoe door te gemeente aangewezen persoon uit het netwerk van de klant. Als ook de gemeente geen persoon daartoe heeft aangewezen, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de klant voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:
  a. de echtgenoot van de klant;
  b. de geregistreerde partner van de klant;
  c. de levensgezel van de klant;
  d. een ouder van de klant;
  e. een kind van de klant;
  f. een broer of zuster van de klant.
  De zorgaanbieder kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de klant en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

Artikel 17: Vertegenwoordiging

 1. Indien de zorgaanbieder, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de klant nakomt tegenover een andere persoon dan de klant zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de klant zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.
 2. De zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de klant niet na ten opzichte van de in artikel 17.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 6.
 1. Als de klant zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 17.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de klant te voorkomen.
 2. De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 17.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de klant te voorkomen.
 3. Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 17.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

Artikel 18: Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder is gevestigd.
 3. In afwijking van het gestelde in artikel 18.2 kunnen zorgaanbieder en klant overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator.
 4. Geschillen tussen zorgaanbieder en klant over op geld waardeerbare schade tot een bedrag van maximaal € 5000, =, kunnen zowel door de zorgaanbieder als de klant voorgelegd worden aan de Geschillencommissie zorginstellingen te Den Haag volgens het toepasselijke reglement van de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie zorginstellingen staat op de website (www.degeschillencommissie.nl).
 5. De Geschillencommissie zorginstellingen neemt een klacht alleen in behandeling als deze eerst bij de zorgaanbieder is ingediend.

Artikel 19: Annulering

 1. Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de klant worden geannuleerd. De zorgaanbieder zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de klant daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
 2. In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 20: Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan klant zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 21 Slot

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juli 2015.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van UniK.

Alle rechten voorbehouden.

UniK B.V.